මෙම විෂය සදහා ආර්ථික විද්‍යා පුර්ව දැනුමක් අවශ්‍ය නොවේ. පිඨයේ සියලුම සිසුන් සදහා මෙම විෂය හැදෑරිය හැකිය.  විෂය සිංහල හා ඉංග්‍රීසි යන ද්වී භාෂාවෙන්ම ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර  සියලුම Powerpoint slides  හා සියලුම පත්‍රිකා මාධ්‍ය භාෂා දෙකෙන්ම ලබා දෙනු ඇත.  

Lecturer: Dr. Sasini T.K. Kulatunga 

විෂය අන්තර්ගතය:
  

1) ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවී ආර්ථික සංකල්ප  , 2) ස්ත්‍රිත්ව ආර්ථික විද්‍යාවට කෙටි හැදින්වීමක්, 3) ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය, දරිද්‍රතාවය හා සංවර්ධනය  4)  ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය හා අධ්‍යාපනය 5) ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය හා සෞඛ්‍ය 6) ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය  හා රැකියා නියුක්තිය 7) ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවී අයවැයකරණය, 8) ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවී ප්‍රතිපත්තිකරණය.


This course does not require a prior knowledge in economics and is open to all students in the faculty.  Lectures are conducted  bilingually, that is,  all concepts/material will be explained  in both English and Sinhala. Slides and handouts will also be bilingual. 

Lecturer: Dr. Sasini T.K. Kulatunga 

Course content:
  

1) Concepts related to gender economics, 2) A brief introduction to Feminist Economics, 3) Gender and Poverty/Development 4)  Gender and Education 5) The care economy 6) Gender and Employment 7)Gender and ICT  8) Gender and Policy