විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් ස්මාර්ට් දුරකථන භාවිතය පිළිබඳ සමීක්ෂණය

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන AHEAD ව්‍යාපෘතිය මගින් විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථයින්ගේ රැකියා වෙළඳපලට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම හා මෘදු කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා යෙදවුමක් (App) හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වේ. ඒ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථයින් වන ඔබගේ අදහස ඉතා වැදගත් සේ සලකමු. ඔබ සපයන තොරතුරු කිසිවක් ඔබගේ අනන්‍යතාවය හැඟවෙන පරිද්දෙන් ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව වගකීමෙන් දැනුම් දෙන්නෙමු. මෙම සමීක්ෂණ දත්ත පරිහරණය AHEAD ව්‍යාපෘතිය යටතේ පමණක් සිදුවන බව සහතික කරමු.
(ආචාර්ය කුමුදිකා බෝයගොඩ සහ ආචාර්ය රොමෝලා රසූල්, AHEAD ව්‍යාපෘතිය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය )

Click here