සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාමලේඛනය 

සැ. යු: මෙම ලේඛනයේ නම සඳහන් සිසුන් 2023 ජුනි මස 19 වන සඳුදා පෙරවරු 9.00ට සිංහල අංශයේ සභාශාලාවේ පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පැමිණෙන්න. ඔබගේ සහතිකපත්වල මුල් පිටපත් ඇතොත් ඒවා ද රැගෙන ආ යුතු ය. 

තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාමලේඛනය එදින, සවස 4.00ට පෙර LMS හි පළ කරනු ලැබේ


සිංහල අධ්‍යයනාංශය | කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

2023 ජුනි 17