පාඨමාලා විස්තරය

මෙම පාඨමාලාව සිංහල භාෂාවේ ශබ්ද හා පද පරිණාමය ක්‍රි. පූ. අවධියේ සිට සිදත් සඟරාව බිහිවූ කාලය තෙක් පුරාණ හා මධ්‍ය ඉන්දු ආර්ය භාෂාවලින් ප්‍රභින්න වූ ආකාරය පිළිබඳ ව ශිලා ලේඛන සහා සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය ප්‍රමාණ කොට අධ්‍යයනය කරන්නකි. ඓතිහාසික වාග්විද්‍යා මූලධර්ම හා භාෂා පරිණාම සිද්ධාන්ත මෙම අධ්‍යයනය සඳහා භාවිත කෙරේ.